کد نمایش درصد تخفیف به جای کلمه “حراج” در ووکامرس

نمایش درصد تخفیف محصولات حراج شده در ووکامرس

اگر میخواهید در فروشگاه ووکامرس خود بجای کلمه ” حراج! ” میزان تخفیف محصول خود را نمایش دهید تا جذابیت بیشتری برای مشتری داشته باشد، کافیست کد زیر را در انتهای فایل functions.php قالب خود قرار دهید:

 

add_action( ‘woocommerce_sale_flash’, ‘sale_badge_percentage’, 25 );

function sale_badge_percentage() {
global $product;
if ( ! $product->is_on_sale() ) return;
if ( $product->is_type( ‘simple’ ) ) {
$max_percentage = ( ( $product->get_regular_price() – $product->get_sale_price() ) / $product->get_regular_price() ) * 100;
} elseif ( $product->is_type( ‘variable’ ) ) {
$max_percentage = 0;
foreach ( $product->get_children() as $child_id ) {
$variation = wc_get_product( $child_id );
$price = $variation->get_regular_price();
$sale = $variation->get_sale_price();
if ( $price != 0 && ! empty( $sale ) ) $percentage = ( $price – $sale ) / $price * 100;
if ( $percentage > $max_percentage ) {
$max_percentage = $percentage;
}
}
}
if ( $max_percentage > 0 ) echo “<span class=’onsale’>-” . round($max_percentage) . “%</span>”; // If you would like to show -40% off then add text after % sign
}