شبهه: تمام شهر روزه می‌گیرند…

شبهه: تمام شهر روزه میگیرند

شبهه: تمام شهر روزه میگیرند تا حال تو را بفهمند… اما تو را نمی بینند

پاسخ: جدای از اینکه، یک بررسی آماری براحتی نشان می‌دهد افراد مؤمن، خیلی بیشتر از دیگران اهل صدقه و انفاق هستند، و مساجد و حسینیه ها در ماه رمضان به کانونی برای انواع کمک های مؤمنانه به قشر ضعیف تبدیل می‌شوند، باید توجه داشت هدف اصلی روزه «رسیدن به تقوا» است. خداوند در قرآن بلافاصله بعد از دستور روزه می فرماید «لعلکم تتقون»
یعنی روزه بگیر تا تقوا (پرهیزگاری) یاد بگیری. از لقمه «حلال» بگذر تا گذشتن از «حرام» برات راحت بشه.
هدف اصلی روزه، اینه.
(درک حال فقرا، درک گرسنگی روز قیامت، رسیدن به سلامت جسمی و… اهداف فرعی هستند)