شبهه: تمام شهر روزه می‌گیرند…

شبهه: تمام شهر روزه میگیرند تا حال تو را بفهمند… اما تو را نمی بینند پاسخ: جدای از اینکه، یک بررسی آماری براحتی نشان می‌دهد افراد مؤمن، خیلی بیشتر از دیگران اهل صدقه و انفاق هستند، و مساجد و حسینیه ها در ماه رمضان به کانونی برای انواع کمک های مؤمنانه به قشر ضعیف تبدیل […]